opmaken jaarrekening

Teamwerk: de stress getemd? Alle facturen die begin 2011 nog zijn binnen gekomen over de laatste maanden van 2010 kan je daar natuurlijk in meenemen waardoor dit nog kosten zijn over 2010, de winst daarmee naar beneden gaat en er over dit bedrag dus (voor een VOF) geen 52% winstbelasting betaald worden.

Saldering van latente belastingvorderingen en -verplichtingen vindt slechts plaats indien Alliander een wettelijk recht tot verrekening heeft en de vorderingen en verplichtingen verband houden met belastingen die door één en dezelfde (overheids)instantie worden geheven.

EBITDA is de Engelse afkorting van ‘earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation', wat in het Nederlands zoveel betekent als ‘winst vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill.

De afrekening inzake publieke taken afval vindt plaats op basis van het aantal aansluitingen, het aantal gerealiseerde containerledigingen en de verwerkte tonnages per afvalsoort tegen de feitelijke verwerkingstarieven (zowel positief als negatief) en wordt verantwoord in het boekjaar waarop de afrekening betrekking heeft.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn op de periode waarin de vordering wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de belastingtarieven (en de belastingwetgeving) waarvan het wetgevingsproces (materieel) is afgesloten op de balansdatum.

Een uitzondering betreft de situatie waarin de bestuurder van de vennootschap ook de enig aandeelhouder van de vennootschap is. In dat geval gaat de wet er van uit dat het moment van opmaken van de jaarrekening gelijk valt met het moment van vaststellen.

Iedere vennootschap waarop het algemeen recht inzake consolidatie van toepassing is, moet een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opstellen, laten controleren en openbaar maken indien zij, alleen of gezamenlijk, één of meer dochterondernemingen controleert.

Materiële vaste activa (bijvoorbeeld: aangehouden onderdelen) en voorraden van regelmatig te vervangen grond- en hulpstoffen, waarvan de gezamenlijke waarde van ondergeschikte betekenis is, mogen tegen een vaste hoeveelheid en waarde worden opgenomen.

Er waren gezagvoerders van de KLM die flatjes in Ierland aanhielden om minder belasting in Nederland te betalen, huisartsen en apothekers richtten massaal een man-vrouw firma op en kregen zo twee keer here de zelfstandigenaftrek, ziekenhuizen bedachten leaseconstructies om toch BTW af te kunnen trekken en gemeenten probeerden verwoed onder de heffing van overdrachtsbelasting uit te komen.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tot einde looptijd aangehouden effect of tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde vordering wordt teruggenomen indien de stijging, na opname van dit verlies, van de realiseerbare waarde objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan nadat dit bijzondere waardeverminderingsverlies werd opgenomen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “opmaken jaarrekening”

Leave a Reply

Gravatar